Warning: Undefined array key 2 in /home4/srcadm/domains/boardspot.pl/public_html/index.php on line 23

Warning: Undefined array key 3 in /home4/srcadm/domains/boardspot.pl/public_html/index.php on line 24

Warning: Undefined array key 4 in /home4/srcadm/domains/boardspot.pl/public_html/index.php on line 25

Warning: Undefined variable $language in /home4/srcadm/domains/boardspot.pl/public_html/index.php on line 44

Warning: Undefined variable $absolutePath in /home4/srcadm/domains/boardspot.pl/public_html/index.php on line 45
Czytelna reklama na telebimie Katowice i Tychy – Gwarantowany błysk od rana do wieczora!

regulamin

kontakt


HGD Sp z o.o.
ul. Browarowa 21
43-100 Tychy
e-mail: lp.topsdraob@oruib
Tel: 880 482 713
Regulamin prowadzenia kampanii reklamowych na ekranie diodowym HGD Sp z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na ekranie diodowym HGD Sp z o.o., będącym własnością Emitenta lub innych zewnętrznych diodowych ekranach reklamowych, na których Emitent na podstawie odrębnych umów – zleca emisję.
2. Zawierając Umowę i podpisując Zamówienie, Zamawiający wyraża zgodę na emisję spotów reklamowych na ekranie HGD Sp z o.o. w terminach i na zasadach określonych w Umowie i Zamówieniu oraz oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

DEFINICJE POJĘĆ
§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Strony Umowy – Zamawiający oraz Emitent.
2. Zamawiający – podmiot, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na przeprowadzenie kampanii reklamowej.
3. Emitent – HGD Sp z o.o. – podmiot emitujący spoty reklamowe na ekranie diodowym w ramach przeprowadzanych kampanii reklamowych.
4. Umowa – umowa o świadczenie usług reklamowych zawierana pomiędzy Zamawiającym, a Emitentem.
5. Zamówienie – formularz określający specyfikację planowanej kampanii reklamowej oraz zawierający inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy przez Strony (stanowi integralną część Umowy).
6. Ekran / nośnik reklamowy – wielkoformatowy ekran diodowy.
7. Kampania reklamowa – emisja spotu reklamowego w rodzaju, wymiarze i terminie określonym w specyfikacji znajdującej się w Zamówieniu w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, chyba że strony uzgodnią inaczej.
8. Emisja – wyświetlenie spotu reklamowego na ekranie.
9. Spot reklamowy – film lub obraz emitowany na ekranie stanowiący informację o Zamawiającym bądź promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług Zamawiającego, dostarczony w formie pliku przez Zamawiającego.
10. Opłaty za emisję – opłaty należne Emitentowi z tytułu Umowy po dacie rozpoczęcia emisji spotów.

§ 3
Zamówienia na przeprowadzenie kampanii reklamowej Zamawiający dokonuje poprzez podpisanie Umowy i złożenie zamówienia na odpowiednim formularzu dostępnym w siedzibie Emitenta lub dostarczonym bezpośrednio przez Emitenta. Umowa i formularz Zamówienia określają w szczególności czas trwania kampanii reklamowej Zamawiającego, ilość emisji spotów reklamowych w trakcie trwania kampanii reklamowej, lokalizację nośnika, na którym przeprowadzana jest kampania reklamowa, długość spotu oraz kwotę należnego Emitentowi wynagrodzenia za przeprowadzoną kampanię reklamową Zamawiającego.

§ 4
Spot reklamowy Zamawiający dostarczy Emitentowi nie później jak na 5 dni robocze przed planowaną emisją.


§ 5
Specyfikacja kolejnych kampanii reklamowych może ulec zmianie co do długości, ilości i rodzaju spotów reklamowych w ramach wykupionego czasu reklamowego. Zmiana taka musi być każdorazowo potwierdzona odrębnym Zamówieniem na 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnej kampanii reklamowej, której dotyczy zmiana. Przy braku odrębnego zlecenia za obowiązującą przyjmuje się specyfikację z aktualnie obowiązującego Zamówienia. Nie dopuszcza się zmian w trakcie trwania pojedynczej kampanii reklamowej.

§ 6
Emitent nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanego spotu reklamowego.

§ 7
Emitent może odmówić zamieszczenia części lub całości spotu reklamowego lub kampanii reklamowej jeżeli, jego zdaniem, kampania reklamowa, spot reklamowy lub jego część nie spełnia wymagań technicznych, jest niezgodna ze specyfikacją z Zamówienia, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi ekranu albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Z tytułu odmowy Zamawiającemu nie przysługują prawa do żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Emitenta. W powyższej sytuacji Emitent może wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do ponownego ustalenia treści kampanii reklamowej, spotu reklamowego lub jego elementu. W przypadku jego bezskutecznego upływu uznaje się, że Zamawiający odstąpił od Umowy.

§ 8
W przypadku produkcji bezpłatnego spotu reklamowego przez Emitenta, Zamawiający nie ma prawa emitować go na ekranach nie należących do HGD Sp z o.o. pod rygorem kary umownej 500zł netto za każdy nośnik. Zamawiający ma Prawo do dysponowania spotem w przypadku spotu płatnego w 100% opłaconego.

WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI
§ 9

Przy podpisaniu zamówienia pobiera się opłatę wstępną w postaci zaliczki w wysokości 20% wartości całej kampanii + 100% wartości produkcji spotu. Druga rata opłaty płatna jest w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, nie później jednak jak do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia emisji spotów reklamowych danego Zamawiającego, chyba, że Strony ustalą inaczej. Jeżeli druga rata opłaty nie nastąpi w ustalonym terminie, uznaje się, że Zamawiający zrezygnował z prowadzenia kampanii, a wpłacona zaliczka przepada i nie podlega zwrotowi. Przy współpracy przez minimum trzech pełnych miesięcy w postaci kampanii reklamowych, warunki i terminy płatności zostaną ustalone indywidualnie. Anulowanie kampanii reklamowej lub zerwanie umowy w trakcie jej trwania nie zwalnia Zamawiającego z dokonania płatności określonych w umowie. Jeżeli sytuacja taka nastąpi, Emitent wystawi fakturę na łączną kwotę równą wartości pozostałych kwot do końca kampanii z terminem płatności 7 dni, którą Zamawiający zobowiązuje się uregulować. W przypadku nieuregulowania wymaganej faktury przez Zamawiającego, Emitent skieruje sprawę do firmy windykacyjnej.

§10
Opłaty za emisję są płatne na podstawie faktur wystawionych przez Emitenta. Faktura VAT dotycząca zaliczki zostanie dostarczona w terminie 10 dni od podpisania zamówienia. Faktura VAT za pozostałą część wartości zamówienia, zostanie dostarczona w 14 dni od otrzymania wpłaty. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Emitenta faktur bez podpisu Zamawiającego. Suma brutto wystawionych faktur może różnić się o kilka groszy od wartości brutto w Zamówieniu z powodu zaokrągleń wartości podatku VAT na fakturach cząstkowych.

§11
Opłaty za kampanie będą corocznie, w dniu 1 marca każdego roku kalendarzowego indeksowane rocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Prezesa GUS za okres roku kalendarzowego poprzedzającego indeksację. W przypadku zaprzestania ogłaszania ww. wskaźnika zostanie on automatycznie zastąpiony wskaźnikiem, który będzie ogłaszany w jego zastępstwie. W przypadku braku zastępczego wskaźnika i w razie gdyby Strony nie doszły do porozumienia odnośnie wyboru nowego wskaźnika, zostanie on zastąpiony innym – najbardziej zbliżonym wskaźnikiem, który zostanie ustalony przez eksperta. Indeksacja będzie się odbywała automatycznie bez konieczności sporządzania i podpisywania aneksu do Umowy, ani bez konieczności dokonywania jakichkolwiek uprzednich zawiadomień. Jednakże w przypadku, gdy wskaźnik indeksacji będzie ujemny, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty ww. opłat w wysokości należnej za poprzedni okres. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2013 r.

§12
Należności w związku z umową Zamawiający wpłacać będzie na rachunek bankowy wskazany przez Emitenta na Zamówieniu. Za datę zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Emitenta.

§13
W razie opóźnienia w zapłacie całości lub części wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe od zaległych kwot.

§14
W przypadku opóźnienia w zapłacie należności za emisję spotów reklamowych ponad 3 dni Emitent może dokonać zawieszenia emisji kampanii reklamowych do momentu dokonania przez Zamawiającego należnej zapłaty. Okres zawieszenia, o którym wyżej mowa, stanowi część okresu emisji kampanii reklamowej określonego w Zamówieniu.

§15
W razie opóźnienia w zapłacie Emitent ma prawo podjąć wszelkie dozwolone działania w celu ściągnięcia należności. W razie nieterminowej spłaty Emitent może żądać od Zamawiającego pokrycia kosztów windykacji, jakie Emitent poniósł w celu odzyskania wynagrodzenia należnego mu na podstawie zawartej Umowy (w wysokości udokumentowanych kosztów windykacji nie więcej niż 15% wartości zaległości).

§16
W przypadku zamówienia przez Zamawiającego różnych kampanii reklamowych i dokonania wpłat w wysokości wyższej niż należna Emitentowi z danego tytułu, Emitent może zaliczyć otrzymaną nadwyżkę na poczet należności z tytułu najwcześniej wymagalnej płatności. UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON

§17
Emitent zastrzega sobie prawo do: 1. Przesunięcia terminu rozpoczęcia emisji spotu reklamowego Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający dostarczy Emitentowi spot reklamowy później niż 3 dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia emisji spotu reklamowego.
2. Odmowy emisji spotu reklamowego, który jest niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem, normami etycznymi lub dobrymi obyczajami albo może naruszać dobra osobiste Emitenta lub osób trzecich, jak również w przypadku gdy spot reklamowy jest złej jakości technicznej uniemożliwiającej jego emisję.
3. Zaproponowania Zamawiającemu zastępczego terminu emisji spotu reklamowego w przypadku, gdy Emitent nie może wyemitować spotu reklamowego w uzgodnionym przez Strony terminie. Jeżeli zaproponowany przez Emitenta termin emisji spotu reklamowego nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Emitentowi zostanie proporcjonalnie obniżone za okres, w którym Emitent nie mógł wyemitować spotu reklamowego, bez prawa do roszczeń odszkodowawczych ze strony Zamawiającego.
4. Upublicznienia danych firmy w przypadku braku wpłaty należności za kampanię.

§18
Zamawiający jest uprawniony do: 1. Bieżącej kontroli emisji spotów reklamowych na nośniku reklamowym HGD Sp z o.o. w sposób nie zakłócający pracy Emitenta.
2. Przeprowadzania kontroli emisji spotów reklamowych na nośniku reklamowym HGD Sp z o.o. w obecności pracownika Emitenta.


§19
Obowiązki Emitenta:
1. Emitent zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu możliwości emisji na ekranie spotu reklamowego Zamawiającego w kształcie i formie uzgodnionym z Zamawiającym w ramach kampanii reklamowych. Emisja spotu w ramach kampanii reklamowych odbywać się będzie przez czas uzgodniony w Zamówieniu. Zamawiający ma prawo w ramach jednej kampanii reklamowej do emisji spotu reklamowego jednego rodzaju, chyba, że Strony ustalą inaczej.
2. Specyfikacja kampanii reklamowej, w tym w szczególności: długość i częstotliwość emisji spotu reklamowego będzie uzgodniona w Zamówieniu.
3. Zamawiający wyraża zgodę, aby spot reklamowy został opublikowany na ekranie według standardów redakcyjnych i technologicznych Emitenta. W uzasadnionych przypadkach Emitent zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu emisji spotu reklamowego informując o tym Zamawiającego.
4. Niewykorzystanie przez Zamawiającego możliwości emisji w ramach jednej kampanii reklamowej, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłacenia miesięcznej opłaty za udostępnienie możliwości emisji.

§20
Obowiązki Zamawiającego:
1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
a) Współpracy z Emitentem w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, a w tym do:
· terminowego dostarczania spotu reklamowego o umówionych parametrach do kolejnych kampanii reklamowych,
· Informowania Emitenta o każdej zmianie danych określonych w Umowie niezbędnych do jej wykonania w terminie umożliwiającym dokonanie korekt.
b) Opłacania Emitentowi wynagrodzenia na zasadach wynikających z Umowy i Zamówienia:
· opłaty wstępnej w terminach określonych w Umowie i Zamówieniu,
· comiesięcznych opłat za emisję w terminach określonych w Umowie i Zamówieniu.

§21
Odpowiedzialność Emitenta:
1. W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku emisji spotu reklamowego na ekranie lub niepoprawnej emisji spotu reklamowego, Zamawiającemu przysługuje prawo do emisji spotu reklamowego pozbawionego wad w innym ustalonym w porozumieniu z Emitentem terminie. Jeżeli ze względów technicznych lub ze względu na treść spotu jego późniejsza emisja będzie niecelowa Emitent dokona zwrotu uiszczonej opłaty.
2. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane zdarzeniem o charakterze Siły Wyższej. Emitent niezwłocznie powiadomi o zaistniałym fakcie Zamawiającego oraz określi jakich obowiązków przez jaki szacunkowo okres nie będzie mógł wykonać.
3. Wszelkie reklamacje lub żądania Zamawiający może zgłosić Emitentowi przesyłając listem poleconym lub faksem stosowne oświadczenie potwierdzone podpisem i pieczęcią Zamawiającego do siedziby Emitenta najpóźniej w terminie 14 dni od momentu emisji spotu reklamowego.
4. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Emitenta związana z Umową ograniczona jest do wartości sumy wszystkich opłat określonych w Umowie między Zamawiającym a Emitentem i nie może być wyższa od kwoty należności faktycznie otrzymanej od Zamawiającego za daną kampanię reklamową.
5. Emitent, jego pracownicy, podmioty stowarzyszone, reprezentanci nie będą wobec Zamawiającego odpowiedzialni za jakiekolwiek dalsze szkody lub/i straty wpływów, względnie wydatki na inne formy reklamy. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za nie zaktualizowanie i nieobjęte Umową dane Zamawiającego, które zostały wyemitowane na ekranie Emitenta.
6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Emitent może zamieścić na ekranie spoty reklamowe osób trzecich prowadzących działalność w takim samym zakresie i branży jak Zamawiający. Emitent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich spotów reklamowych dla działalności Zamawiającego.
7. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność kampanii reklamowej i osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego skutków opublikowania kampanii reklamowej.
8. Emisja spotu reklamowego nie oznacza, że Emitent promuje lub wspiera działalność Zamawiającego, jego produkt lub usługę, względnie jest wyrazicielem jego poglądów.

§22
Prawa autorskie:
1. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych w spocie znaków towarowych, zdjęć, haseł reklamowych itp., a także, że treść i forma spotu reklamowego nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
2. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej (w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych), związanych z opublikowaniem spotu reklamowego przez Emitenta.
3. W przypadku zgłoszenia wobec Emitenta roszczeń o naruszenie praw przez osoby trzecie, Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do spaw po stronie Emitenta jako interwenient uboczny lub jeśli to możliwe wstąpi do sprawy w miejsce Emitenta. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia powstałych z tego tytułu roszczeń na pierwsze żądanie Emitenta w wysokości i na zasadach określonych w ugodzie lub wyroku oraz pokrycia wszelkich innych wydatków, kosztów, a także naprawienia szkód poniesionych przez Emitenta, podmioty z nim stowarzyszone, jego reprezentantów, o ile powstały na skutek ww. naruszeń lub innych naruszeń zobowiązań Zamawiającego zawartych w Umowie lub Zamówieniu, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, postępowania sądowego lub zastępstwa procesowego.

§23
Odstąpienie od umowy:
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Zamówienia, jeżeli prześle listem poleconym do siedziby Emitenta stosowne oświadczenie poświadczone podpisem i pieczęcią Zamawiającego.
2. W przypadku odstąpienia Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości:
a) 20% wartości zamówionej kampanii, jeżeli odstąpienia nastąpiło w terminie powyżej 14 dni do daty rozpoczęcia kampanii reklamowej
b) 40% wartości zamówionej kampanii, jeżeli odstąpienia nastąpiło w terminie poniżej 14 dni do daty rozpoczęcia kampanii.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Złożenie wypowiedzenia nie wpływa na emisję kampanii zleconych przed wypowiedzeniem Umowy.
4. W przypadku rozwiązania umowy, wskutek jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, przed terminem jej upływu, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości połowy wartości zamówionej kampanii, która pozostała do końca trwania umowy.
5. W przypadku zrezygnowania przez Zamawiającego, w trakcie trwania umowy z tzw. Wyłączności będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości połowy pełnej wartości wykupionej opcji liczonej za cały okres zamówionej wyłączności.
6. W przypadku umów zawieranych na okres 1 miesiąca oraz na okres poniżej 1 miesiąca każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Złożenie wypowiedzenia nie wpływa na emisję kampanii zleconych przed wypowiedzeniem Umowy.
7. Strony nie mogą rozwiązać umowy zawartej na okres do dwóch tygodni – nie dotyczy ust. 9.
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym.
9. Emitent, bez żadnych konsekwencji, może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający narusza postanowienia Umowy w zakresie płatności lub gdy Zamawiający ma wobec niego jakikolwiek wymagalny dług z innego tytułu niż niniejsza Umowa. Rozwiązanie umowy w tym trybie spowoduje, iż Zamawiający zobowiązany będzie dodatkowo do zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 4 i 5.
10. Emitent zastrzega sobie prawo indywidualnego kształtowania kwestii kar umownych, związanych z rozwiązaniem umowy, w formie zapisu do umowy zawartej z Zamawiającym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§24

1. Emitent zastrzega sobie możliwość zmiany i modyfikacji niniejszego Regulaminu, które wchodzą w życie po poinformowaniu o nich Zamawiającego. Nowe postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dacie powiadomienia.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2012 r.

Zapraszamy do współpracy!
E: lp.topsdraob@oruib  T: 880 482 713